BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dittmann Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Prognozowanie cen na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych na podstawie analogii przestrzenno-czasowych
Forecasting Prices on Residential Real Estate Local Markets Based on Area-Time Analogies
Source
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 93-105, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Rynek nieruchomości, Ceny nieruchomości, Prognozowanie
Real estate market, Real estate prices, Forecasting
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poruszono zagadnienia prognozowania krótkookresowego na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych. Zbadano możliwość prognozowania średniej ceny 1 m2 w 6 miastach na podstawie analogii przestrzenno-czasowych. Badania, których wyniki zaprezentowano w artykule, stanowią kontynuację wcześniejszych analiz, które wykazały występowanie podobieństwa w kształtowaniu się cen na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych (z przesunięciem w czasie). W niniejszym artykule wykazano, iż prognozy z zastosowaniem metod analogowych opartych na analogiach przestrzenno-czasowych cechuje dobra trafność, zatem ich stosowanie na rynkach nieruchomości jest zasadne.(abstrakt oryginalny)

The paper addresses the issues of short-term forecasting on residential real estate local markets. The possibility of forecasting an average price of 1 square metre based on area- time analogy in 6 cities was examined. The study presented in the paper is the continuation of previous studies which showed a similarity in the behavior of prices on the local housing markets (with a time lag). In this paper we have shown that the predictions using analogue methods based on area-time analogies have good accuracy and therefore, their use in real estate markets is justified.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brooks Ch., Tsalacos S., Real Estate Modelling and Forecasting, Cambridge University Press, 2010.
 2. Cieślak M., Jasiński R., Miara podobieństwa funkcji, "Przegląd Statystyczny" 1979, nr 3-4.
 3. Dittmann I., Lokalne rynki mieszkaniowe w Polsce - podobieństwo pod względem zmian cen transakcyjnych oraz dostępności mieszkań, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2012, vol. 20, nr 1, Olsztyn.
 4. Dittmann I., Diversity and similarity of average transaction prices of 1 m2 of residential space on selected local markets in Poland, "Management" 2011a, vol. 15, no 2.
 5. Dittmann I., Podobieństwo zmian średnich cen transakcyjnych 1 m2 powierzchni mieszkań w wybranych miastach województwa śląskiego , Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011b.
 6. Dittmann I., Transaction prices of apartments in selected polish cities - statistical analysis, "Економічний аналіз", 2011c рік. Випуск 9, no 2, Тернопільський національний економічнийуніверситет.
 7. Ghysels E. i in., Forecasting real estate prices, prepared for "The Handbook of Economic Forecasting" 2012, vol. II, G. Elliott, A. Timmermann (red.), http://www.people.usi.ch/plazzia/HandRE_GPTV. pdf.
 8. Gnat S., Zastosowanie wybranych metod prognozowania na rynku nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2011, vol. 19, nr 3.
 9. Pace R. Kelley i in., A method for spatial-temporal forecasting with an application to real estate prices, "International Journal of Forecasting" 2000, vol. 16, Issue 2, April-June 2000.
 10. Raport AMRON-SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 1/2011, marzec 2011, Związek Banków Polskich.
 11. Raport AMRON-SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 3/2011, marzec 2011, Związek Banków Polskich.
 12. Raport AMRON-SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2010, czerwiec 2010, Związek Banków Polskich.
 13. Szanduła J., analogie_makro2.xls; http://szandulajacek.republika.pl.
Cited by
Show
ISSN
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu