BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Fundusze UE jako forma wsparcia dla przedsiębiorstw turystycznych w polskich regionach
The EU Funds as a Form of Support for Tourism Enterprises in Polish Regions
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 4, s. 555-566, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Turystyka, Fundusze unijne, Przedsiębiorstwo turystyczne
Tourism, EU funds, Tourist enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnich latach dostrzeżono istotną rolę turystyki w realizacji podstawowych celów Unii Europejskiej i mimo że Unia nie prowadzi wspólnej polityki w zakresie turystyki, istnieją możliwości finansowania przedsięwzięć turystycznych z licznych środków dostępnych w ramach instrumentów polityki regionalnej. Celem artykułu jest przedstawienie oraz ocena możliwości wykorzystania funduszy unijnych przez przedsiębiorstwa turystyczne w Polsce. W obecnym okresie budżetowym 2007-2013 największe możliwości w tym zakresie dostarczają regionalne programy operacyjne (RPO) oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). (abstrakt oryginalny)

During the last years the actual role of tourism in accomplishment of UE goals has been perceived. Although there is no common tourism policy on the EU level, many financial instruments of regional policy can be used in order to support tourism enterprises. This paper aims to introduce and evaluate options of EU funding for tourism companies in Poland. In the period 2007-2013 the greatest possibilities in this range provide Regional Operational Programs and Rural Development Program. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2008. Skonsolidowana wersja traktatu o funkcjonowaniu UE, art. 195.
 2. Hutyra A., 2005. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE, Gdańsk, Centrum Euro Info Gdańsk, 3-5.
 3. http://ec.europa.eu/index_pl.htm, informacje ogólne.
 4. http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/prow-2007-2013-program.html, aktualności i informacje.
 5. http://www.dip.dolnyslask.pl, informacje dotyczące naborów wniosków oraz zakończonych konkursów.
 6. http://www.minrol.gov.pl/index.php7/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013.
 7. http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie, informacje ogólne.
 8. Informacja o rezultatach wdrażania Działania 311, 2009. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 9. Materiał informacyjny, 2009. Turystyka w strukturach Unii Europejskiej. Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 10. Warzybok B., 2008. Miejsce turystyki i kultury w działaniach Unii Europejskiej - analiza programów pomocowych, [w:] Powęska H., 2008: Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparciu z funduszy strukturalnych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 11. Wojewódzkie Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013.
 12. Zając J., 2008. Fundusze strukturalne jako źródło finansowania projektów z zakresu turystyki w województwie mazowieckim w latach 2004-2006, [w:] Powęska H., 2008: Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparciu z funduszy strukturalnych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 13. Żuber R, 1999. Gospodarka turystyczna w zagranicznych programach pomocowych. Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Instytut Turystyki, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu