BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorska-Wolak Izabella (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Turystyka w aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich : na przykładzie województwa lubelskiego
Tourism in a Social-Economic Activation of Country Areas : Lubelszczyzna Case Study
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 4, s. 477-488, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Rolnictwo, Turystyka, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
Rural areas, Agriculture, Tourism, Socio-economic development strategy
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
W opracowaniu przedstawiono problemy wsi i rolnictwa Lubelszczyzny. Podkreślono potrzebę różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Ukazano rolę turystyki w aktywizacji społeczno-gospodarczej wsi, jej miejsce w strategiach rozwoju regionu i badanych gmin oraz działania samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki. Dokonano także charakterystyki postaw mieszkańców wsi wobec turystów i rozwoju turystycznego ich gmin.(abstrakt oryginalny)

The study presents problems of agricultural development in Lubelszczyzna. It underlines the necessity of diversification of economic activity in the country. The study shows the role of tourism in social-economic activation in the country, its position among the strategies of regional development and activity of local authorities in order to attain development of tourism. The study presents the attitudes of country inhabitants towards tourists and touristic development of their region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balińska A., Sikorska-Wolak I., 2009. Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin. Wyd. SGGW, Warszawa.
 2. Jablońska-Urbaniak T., 2009. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 3. Józefaciuk A., Józefaciuk Cz., 1999. Ochrona gruntów przed erozją. Wyd. IUNG, Puławy.
 4. Kłodziński M., 2009. Stan i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa. Red. naukowa K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka. Wyd. SGH, Warszawa.
 5. Krasowicz S., 2002. Potencjał produkcyjny rolnictwa Lubelszczyzny i jego wykorzystanie. Biul. Inf. PAN, Lublin, 7, 43.
 6. Mika S., 1984. Psychologia społeczna. PWN, Warszawa.
 7. Mysiak K.., 2007. Agroturystyka w rozwoju gospodarczo-społecznym obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Rozprawa doktorska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 8. Plan Marketingu Turystyki w Województwie Lubelskim na lata 2007-2013, 2007 (aktualizacja 2009). Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin.
 9. Program Rozwoju Turystycznego Gminy Wola Uhruska na lata 2000-2010. 2000. UG Wola Uhruska.
 10. Program Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego. Tom I. Diagnoza i Prognoza Rozwoju, 2004. Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin.
 11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, 2007 Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin.
 12. Sikora J., Karczewska M., 2006. Agroturystyka w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca. Red. naukowa G. Gołembski. Wydaw. PWSZ w Sulechowie, Sulechów.
 13. Sikorska-Wolak 1., 2004. Agroturystyka szansą rozwoju gmin wiejskich w Polsce. Lithuania nr 2.
 14. Strategia Rozwoju Gminy Susiec na lata 2008-2020, 2007, UG Susiec.
 15. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wola Uhruska na lata 2009-2018, 2009. UG Wola Uhruska.
 16. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020. Tom I. Uwarunkowania i diagnoza stanu wyjściowego, 2007. Zarząd Województwa Lubelskiego. Lublin.
 17. Wiatrak A.P., 2008. Rozwój turystyki wiejskiej w świetle strategii regionalnych i lokalnych (na przykładzie województwa mazowieckiego, [w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej. Red. naukowa I. Sikorska-Wolak. Wyd. SGGW, Warszawa.
 18. Zawadka J., 2010. Ekonomiczno-Społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich). Rozprawa doktorska. SGGW, Warszawa.
 19. Żelazna K.., 2004. Turystyka - alternatywą czy koniecznością rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. naukowa I. Sikorska-Wolak. Wyd. SGGW. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu