BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Seweryn Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Uczestnictwo w targach turystycznych jako czynnik aktywizacji obszarów recepcji
Participation in Tourist Fairs as a Factor of Destination Areas'activation
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 4, s. 345-355, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Public relations, Promocja walorów regionu, Targi, Ożywienie gospodarcze
Public relations, Promotion of region value, Fair, Economic revival
Note
streszcz., summ.
Abstract
Olbrzymia konkurencja na rynku turystycznym zmusza działające na nim podmioty, w tym jednostki terytorialne, do poszukiwania efektywnych form wyróżnienia się celem przyciągnięcia jak największej liczby odwiedzających lub przynajmniej utrzymania dotychczasowych. Lansowanie obszarów recepcji jako atrakcyjnych turystycznie powinno odbywać się w dobrze zaprojektowanych działaniach promocyjnych, zwracając przy tym szczególną uwagę nie tylko na media, ale przede wszystkim na uczestnictwo w wydarzeniach targowych. Celem artykułu jest pokazanie roli promocji poprzez targi turystyczne w aktywizacji obszarów recepcji. Bazę empiryczną opracowania stanowią wyniki badań wystawców na Krakowskim Salonie Turystycznym 2010. (abstrakt oryginalny)

Huge competition in the tourist market is forcing the entities acting on it, including the territorial units, to search for effective forms to distinguish themselves, in order to attract more and more visitors, or at least to keep current ones. The popularizing of the destination areas as an attractive spaces for tourists should be made in well-designed promotional activity, paying particular attention not only to the media, but above all to participation in the fair events. The aim of the article is to show the role of promotion through the tourist fairs in the activation of the destination areas. The results of research of the exhibitors at the Cracow Tourism Salon 2010 constitute the empirical base of this paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cheverton P., 2001. Zarządzanie kluczowymi klientami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Koniak A.S. (red.), 1998. Zarządzanie turystyką. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Middleton V.T.C., 1996. Marketing w turystyce. PAPT, Warszawa.
 4. Niemczyk A., Seweryn R., 2008. Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjednoczonej Europy (próba pomiaru), [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 257-268.
 5. Niemczyk A., Seweryn R., 2009. Znaczenie kultury w rozwoju obszaru recepcji turystycznej, [w:] Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur, red. T. Studzieniecki. Academia Europa Nostra, Gdynia-Lubieszynek, 25-32.
 6. Piotrowski J.P., Traczyk M., 1999. Promocja i informacja turystyczna. AWF - Instytut Turystyki, Kraków.
 7. Segler T., 2003. Kommunikationspolitik, [w:] Internationales Tourismus-Management, Herausforderungen Strategien, Instrumente, red. W. Pompl, M. Lieb. Verlag Vahlen, München, 321.
 8. Seweryn R., 2008a. Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 9. Seweryn R., 2008b. Customer value as a prerequisite for the competitive advantage of the area of tourist reception in globalisation, [w:] Problems of Marketing Management in Globalisation, ed. by J. Dado, J. Petrovicowä. Faculty of Economics Matej Bel University, Banska Bystrica, 229-230.
 10. Szromnik A., 2006. Partnerstwo marketingowe w regionie. Problemy teoretyczno-koncepcyjne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 694, 8.
 11. Szymoniuk B., 2006. Komunikacja marketingowa: instrumenty i metody. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu