BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaremen Daria E. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Rapacz Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Gryszel Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Innowacje a atrakcyjność turystyczna wybranych miejscowości sudeckich
The Influence of Innovation on Tourism Attractiveness in Selected Locations in the Sudety Mountains
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 4, s. 165-176, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Atrakcyjność turystyczna, Innowacje, Innowacyjność, Region turystyczny
Touristic attractiveness, Innovations, Innovative character, Tourist region
Note
streszcz., summ.
Country
Region sudecki
Abstract
Turystyka jest i może być istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionów, chociaż nie jest ona zjawiskiem niezmiennym w czasie. Współczesny turysta staje się konsumentem coraz bardziej wymagającym i oczekującym oferty dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Rosnąca mobilność i poziom dochodów społeczeństwa powodują, że podróże turystyczne stają się coraz bardziej popularne. Częste wyjazdy sprawiają, że turyści mają możliwość porównywania ofert między sobą. Rosną też wymagania co do jakości i standardu świadczonych usług. Współcześni turyści poszukują nowych ofert, które nie są standardowe i charakteryzują się pewną unikatowością. Podobnie po stronie podaży turystycznej obserwuje się coraz większą konkurencję między przedsiębiorstwami i regionami turystycznymi. Dokładają one wszelkich starań, aby ich miejscowości i przedsiębiorstwa podnosiły swą atrakcyjność w odczuciach potencjalnych turystów i klientów. Prezentowany artykuł ukazuje działania przedsiębiorców i władz samorządowych Karpacza, Szklarskiej Poręby i Świeradowa--Zdroju mające na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej przez działania innowacyjne. (abstrakt oryginalny)

Tourism constitutes and may become a significant factor influencing regional economic development, although it does not represent a phenomenon unchangeable in time. Contemporary tourist turns out a more and more demanding consumer who expects an offer catering for his/her individual needs and expectations. Growing mobility and an increasing level of income in the society result in tourism oriented trips becoming more and more popular. Frequent travelling provides an opportunity for tourists to compare offers they obtain. Requirements also grow regarding the quality and standard of supplied services. Contemporary tourists search for new offers which are not standard ones, but are characterized by a unique profile. A similar situation occurs in case of overall tourism offer supply, since there occurs a growing competition between tourism enterprises and regions. They take the utmost care in order for their locations and enterprises to upgrade their attractiveness as observed by potential tourists and clients. The presented paper illustrates activities of entrepreneurs and local authorities of Karpacz, Szklarska Poręba and Świeradów--Zdrój focused on upgrading tourism attractiveness by undertaking innovation activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kurek W. (red.), 2007. Turystyka. PWN, Warszawa.
  2. Jedlińska M. , Szubert-Zarzeczny U., 1994. Gospodarka turystyczna. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Nordin S, Svensson B., 2005. The Significance of Goverance in Innovative Tourism Destination. European Tourism Research Institute Mid - Sweden University Östersund.
  4. Pomykalski A., 2001. Innowacje, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
  5. Rynio D., 2004. Rola innowacji w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej regionu na przykładzie Dolnego Śląska i Weser-Ems, [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, A. Jewtuchowicz (red.). Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  6. Schumpeter J., 1960. Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
  7. Skawińska E. (red.), 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstw, nowe podejście. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu