BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtasik Bolesław
Title
Analiza wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w ramach PROW w latach 2004-2006
Agricultural Activity Support in the Unfavourable Condition Area Within the Rural Areas Development Programm in 2004-2006
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 2, s. 103-113, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Polityka rolna, Gospodarstwa rolne, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dopłaty dla rolnictwa
Agricultural policy, Arable farm, Rural Development Plan, Payments for agricultural
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu była analiza przebiegu i realizacji działań na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Działania te miały na celu zapewnienie rozwoju gospodarstw rolnych, które położone były na obszarach charakteryzujących się trudnymi warunkami glebowo-klimatycznymi i demograficznymi. Wsparciem objęto 38,1% powierzchni użytków rolnych kraju i 46,7% wszystkich gospodarstw rolnych, które ubiegały się o dopłaty bezpośrednie. Z tytułu płatności rolnicy otrzymali w sumie 114,4 mld zł w 2004 r. i 89,2 mld zł w 2005 г., przy czym najeden wniosek przypadała kwota 1,2 tys. zł. Rolnik otrzymując wsparcie zobowiązany był do przestrzegania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to analyse the course and realization of the support activity for in the unfavourable condition area. The aim of the support was to assure development of agricultural farms which were on the territories characterized by difficult soil, climatic and demographic conditions. The support was applied to 38.1% of arable area of the country and 46.7% of all farms which applied for area payments. In total there were received 114.4 billion PLN by way of the payments in 2004 and 89.2 billion PLN in 2005. For one proposal there was due for 1.2 thousand PLN. The farmers given the support were obligated to obey the principles of common good agricultural practice.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Józwiak W., Niewęgłowska G., Czekaj T., 2006. Zachowanie gospodarstw działających na obszarach o niekorzystnych warunkach, 2006, Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, nr 3.
  2. Kutkowska В., 2006. Ocena skuteczności wspierania gospodarstw rolniczych położonych na terenach o niekorzystnych warunkach (ONW) na Dolnym Śląsku, 2006, Wieś i Rolnictwo, nr 4.
  3. Niewęgłowska G., 2005. Wsparcie polskich gospodarstw rolnych położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, IERiGŻ, Warszawa.
  4. Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 2005, Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 11-12.
  5. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 2005. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (DzU Nr 73, poz. 656).
  7. Wawrzyniak В., Zajdel M., 2007. Analiza płatności obszarowych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006, Zagadnienie Doradztwa Rolniczego, nr 1.
  8. Witek T., 1994. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin, IUNG, Puławy.
  9. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo, 2002. UKIE, Warszawa.
  10. Wsparcie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 2005. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu