BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łącka Irena
Title
Sukces konsolidacji w polskim sektorze mięsnym na przykładzie PKM DUDA
The Success of Consolidation in Polish Meat Sector on the Example of PKM DUDA
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 2, s. 37-54, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Rynek mięsny, Konsolidacja, Wynik finansowy, Strategia przedsiębiorstwa
Meat market, Consolidation, Financial performance, Corporation strategies
Note
streszcz., summ.
Company
Polski Koncern Mięsny DUDA SA
PKM DUDA SA
Abstract
Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało zaostrzenie konkurencji w polskim sektorze mięsnym. Swobodny przepływ kapitału i towarów powinien przyspieszyć konsolidację firm sektora w celu zwiększenia ich konkurencyjności na unijnym rynku. Pozytywnym przykładem działań konsolidacyjnych w sektorze mięsnym jest Polski Koncern Mięsny PKM Duda. Artykuł omawia historię powstania koncernu i jego teraźniejszość. Prezentuje strukturę podmiotu i obszary działalności. Polski Koncern Mięsny tworzą obecnie trzy segmenty: produkcyjny, dystrybucyjno-usługowy i hodowlany. Jego działalność koncentruje się wokół produkcji mięsa czerwonego. Wyspecjalizowany profil funkcjonowania poszczególnych spółek z Grupy zapewnia jej pionową integrację produkcji: odpowiednie zaplecze surowcowe, nowoczesną i wydajną technologię uboju oraz dystrybucję towarów. Autorka przedstawia wyniki finansowe przedsiębiorstwa za lata 2002-2007. Opisuje strategię rozwojową PKM Duda i jej efekty oraz czynniki sukcesu koncernu w przyszłości. Artykuł prezentuje także sugestie na temat przyszłości tego podmiotu i jego roli w sektorze mięsnym.(abstrakt oryginalny)

The entry of Poland to European Union also caused the sharpening of competition in Polish meat sector. The free flow of capital and goods should accelerate consolidation of firms from this sector in aim the enlargement their competitiveness on union market. The positive example of consolidation in meat sector is PKM Duda. The article discusses the history of concern rise and its present. It shows the structure of subject and areas of activity. Three segments create PKM nowadays: productive, distribution - service and animal husbandry. Its activity concentrates round production of red meat. The specialized profile of the Group's constituent businesses provides a vehicle for the vertical integration of production: a sustainable raw material supply chain, modern and efficient slaughtering technologies and distribution processes. The authoress presents financial results of company for years 2000-2007. She describes PKM Duda's developmental strategy and its effects as well as factors of success of concern in the future. The article also shows suggestions on subject of the concern's future and its role in meat sector.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czas akcji. Prospekt emisyjny ZM DUDA S.A., 2002.
 2. Fołtyn W., 2005. Analiza Due Diligence w integracji przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa.
 3. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, pr. zb. pod red. W. Frąckowiaka, 1998. PWE, Warszawa.
 4. Grzegrzółka K., 2007. Makaronowe fuzje, Rynek Spożywczy, nr 1 wrzesień/październik.
 5. Korejwo J., 2007. Mięso słabo skonsolidowane, Rynek Spożywczy, nr 1 wrzesień/październik.
 6. Korejwo J., 2007a. Rekiny i płotki, Rynek Spożywczy, nr 1 wrzesień/październik.
 7. Kozak S., 2005. Konsolidacja sektora bankowego w USA, CEDEWU, Warszawa.
 8. Łącka I., 1997. Konsolidacja w branży mięsnej, Gospodarka Mięsna, nr 10.
 9. Możdzyński В., 2007. Duda imperator, Forbes, nr 1.
 10. PKM Duda chce podwoić przychody i zysk w 2008 r. wobec wyników za 2006 г., 2006. Bankier.pl, http://www.bankier.pl/wiadomosci/print.htrnl?article_id=l 515674.
 11. PKM Duda. Prezentacja dla prasy i inwestorów, kwiecień 2005. http://www.pkmduda.pl.
 12. PKM Duda. Raport analityczny, 2007. IDM S.A., Kraków, 28 marca, http://www.idmsa.iq.pl/ cachefiles/raport_analityczny_duda.pdf.
 13. PKM Duda. Prezentacja dla prasy i inwestorów, listopad 2006. http://www.pkmduda.pl.
 14. PKM Duda. Prezentacja dla prasy i inwestorów. Wyniki za I-III kw. 2007 г., listopad 2007. http://www.pkmduda.pl.
 15. PKM Duda. Wyniki za II kwartał 2007 r. Prezentacja dla prasy inwestorów, 14 sierpnia 2007 r. http://www.pkmduda.pl.
 16. Poteraj J., 2004. Procesy konsolidacyjne. Raiders&Targets w polskich instytucjach finansowych. Wyd. Wszechnicy Mazurskiej, Olecko.
 17. Solska J., 2007. Nóżki na parkiecie. Polityka, nr 15.
 18. Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Raport 2, pod red. R. Urbana, Program wieloletni 2005-2009, nr 19, IERGiŻ-PIB, Warszawa.
 19. Stępniak Ł., 2007. Mleko się rozlało. Rynek Spożywczy, nr 1 wrzesień/październik.
 20. Stulich R., 2006. Efektywność przedsiębiorstw z branży mięsnej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, t. VIII, z. 2, Warszawa-Poznań.
 21. Szczepaniak I., 2007. Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego po wejściu do Unii Europejskiej, [w:] Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE, Program wieloletni 2005-2009, nr 57, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 22. Szczepaniak L, 2007a. Rozwój struktur podmiotowych w przemyśle spożywczym, Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z. 3, Warszawa-Poznań-Kraków.
 23. Szczepaniak W., 2007. Zalewa nas tanie mięso z Zachodu. Portal Biznesu, http://www.pb.pl.
 24. Szczepaniak W, 2007a. Mięsny gigant w opałach. Portal Biznesu, http://www.pb.pl.
 25. Urban R., 2006. Prognoza rozwoju sektora mięsnego w latach 2007-2013, [w:] Biuletyn Informacyjny ARR, nr 10 (184), ARR Warszawa, październik.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu