BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Myszewski Jan M.
Title
Paradygmat doskonalenia systemu Shewharta - Deminga
Paradigm of System Improvement by Shewhart and Deming
Source
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 1, s. 101-110, bibliogr. 8 poz.
Organization and Management
Keyword
Zarządzanie jakością, Koło Deminga, Organizacje uczące się, Doskonalenie organizacji, Kaizen, Reengineering, Zarządzanie zmianami
Quality management, Deming cycle, Learning organisations, Organisation improving, Kaizen, Reengineering, Change management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem pracy jest rekonstrukcja schematu myślowego, którym W. Edwards Deming posługiwał się w działalności teoretycznej i praktycznej w dziedzinie zarządzania jakością. Schemat ten jest modelem doskonalenia i stanowi naturalne ramy dla użycia kart kontrolnych Shewharta i cyklu Plan-Do-Check-Act (PDCA). Pokazane jest, że skuteczne wykorzystanie kart kontrolnych przez kadrę inżynierską w celu doskonalenia organizacji wymaga konsekwentnego posługiwania się cyklem PDCA i bliskiej współpracy z kadrą menedżerską. Zaproponowano opis działań typu kaizen i reengineering odwołujący się do ich oddziaływania na zmienność w organizacji. Zaletą opisu jest jednoznaczność. Ponadto, pokazano, że każde doskonalenie organizacji jest wypadkową tych dwóch działań. Na uwagę zasługuje fakt, że zastosowanie zmiennościowego paradygmatu doskonalenia nie ogranicza się wyłącznie do jakości. Może być użyty w dowolnym obszarze działalności organizacji, w którym istotnym jest zagadnienie doskonalenia funkcjonowania. Z tego względu można go uznać za jeden z podstawowych paradygmatów zarządzania.

The paper deals with reconstruction of mental scheme that was used in theoretical and practical activity by W. Edwards Deming in quality management. The scheme is a model of improvement and constitutes natural frame for usage of Shewhart's control charts, the PDCA Cycle. There has been shown that in order to use control charts by engineers effectively it is necessary to use the Cycle PDCA and closely co-operate with management staff. It has been proposed a description of activities of kaizen and re-engineering type, which is based on their impact on variability in the organisation. Uniqueness of criteria is the main advantage of the approach. Moreover, the conclusion is that every innovation in the organisation is a combination of kaizen and re-engineering. Application range of variability paradigm of system improvement is not restricted to questions of quality. It may be used in any area of organisation's activity in which high priority is given to the issue of performance improvement. Therefore it may be considered as one of basic paradigms of the management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Durlik I., Inżynieria zarządzania, Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, cz. II, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
  2. Myszewski J.M., Zarządzanie zmiennością. Systemowe spojrzenie na metody statystyczne w zarządzaniu jakością, Orgmasz, Warszawa 1998.
  3. Neave H.R., The Deming Philosophy, Management into the 90s, Department of Trade and Industry, London 1989.
  4. Peppard J., Rowland P., Reengineering, Seria Podstawy zarządzania, Gebethner i ska, Warszawa 1997.
  5. Przewodnik ISO/IEC Nr 25, Wymagania ogólne dotyczące kompetencji laboratoriów pomiarowych i badawczych, 1990.
  6. Shewhart W., Economic Control of Quality of Manufactured Products, Nostrand Co. Inc. NY 1931.
  7. Tachiki D.S., Total Quality Activities: History and Practice, Sakura Bank Foundation Management Seminar, Tokyo 1993.
  8. Wasilewski L., Kaizen, tajemnice sukcesu Japonii, ZETOM, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu